Vahid Əziz - Zərif göbəyimi kəsən mamaça...
27.11.13
BEH...
 
Əbədi sevgidir bizim sevgimiz,
bir ömrə  ortağıq, bir eşqə möhtac,
Vətənlə ər-arvad deyilik ki, biz-
savaşıb ayrılaq, peşman qayıdaq.
 
Doğuldum, torpağım ana olunca
adımı çiçəyə, gülə yazdırıb,
zərif göbəyimi kəsən mamaça
Vətən torpağını dərin qazdırıb.
 
Yazılar həm yalan, həm də ki, gerçək,
tarixim tələsib, geriləyibdir,
canımnan kəsilib dəfn olan göbək
məzar yerim üçün beh verilibdir.
 
Bir az Kürünküyəm, bir az Arazın,
Vətən məhəbbəti qəribə ovsun,
qəbrimi dağların döşündə qazın-
göylərin dayağı başdaşım olsun.
 
Burdan izim getməz, adım silinməz
Vətən savaşlarda məni qırmadı,
torpağım məzarlıq yer əsirgəməz-
dünyaya gələnnən behim ordadı...

26.X.2013
 
İLLƏR-GÖZƏLLİK QƏNİMİ...
 
... bilmir, yoxsa bilə-bilə
əhvalımı sənsiz pozur?
adını qumlu sahilə
mən yazıram, dəniz  pozur.
 
eşidərmisən ünümü,
hayana tutum yönümü?
İllər-gözəllik qənimi,
saç ağardır, bəniz pozur.
 
tərk edəndə Vətənini
yedik quşların dənini,
Tanrım, Yerin düzənini
burdakı bəndəniz pozur!
 
daşıyar el çiyinləri
bu dünyadan köçənləri,
bəzən-yaxşı keçənləri
ağır illərimiz pozur.
 
sevgi məndə çiçək əkir,
Hicranlardan zülmət çökür,
kor taleyim qələm çəkir-
görmür: "Vahid Əziz" pozur...

14.XI.2013
 
AĞLIMA GƏLMƏZDİ "YETMİŞƏ" ÇATAM...
 
... yaxası əlimə keçmir ki, tutam-
vaxt məni heyimnən niyə salar ki?
Ağlıma gəlməzdi "Yetmişə" çatam-
ikicə  ilim var, nəyim qalar ki!
 
Gənclik köhlənimin boşaldı tərki -
üzümə qayıtdı, çatırmış ərki!
Saç gedib, saqqalın dəyişdi rəngi.
özümnən savayı nəyim solar ki?
 
Bizlər - bu cahana mehman olanlar,
Hardasız, "Dünyanı satın alanlar?",
Duydumu sevgini ələ salanlar -
adamı özünnən elə alar ki!
 
Sən deyən dəyməsəm- gülüm, "kal" demə,
"Axirət" bəyənməz-bezə "şal" demə!
İlandı - "dostumdu koramal" demə,
bassan quyruğunu-elə çalar ki!
 
Həyat uzandıqca qısalar boyu,
dönər körpəliyə, dəyişər huyu,
insan-öz içinnən quruyan quyu,
can sulu olmasa necə dolar ki?
 
Dünyada səadət hökümran olsun,
sərvət, Vahid Əziz, sağlam can olsun,
qızıldan hörülmüş xaniman olsun,
nəfsin viran etsə, elə olar ki...

16.XI.2013
 
O VAXTDAN...
 
Məndən taleyimə kim qeybət qırıb?-
su içmir gözünnən-gözüm o vaxtdan,
kardı, ya özünü karlığa vurub?-
çatmır qulağına səsim o vaxtdan.
 
Gəzirəm-duyğular deyir: "Arama!",
susmağı hirsimi çəkir tarıma,
sazım da uyuşmur barmaqlarıma
nə mizrab o vaxtdan, nə sim o vaxtdan.
 
Dolanmır bağımda - nə səs, nə səmir,
bahar yada salmır, payız istəmir,
bilirəm, heç harda, heç kəs gözləmir-
solan şəkillərdir bəsim o vaxtdan.
 
Özümmü bəlayam, daşımmı ağır,
adımmı qorxulu, bəxtimmi fağır?
Gördüm ki, ümid də birtəhər baxır -
söz verdim; hər şeyə dözüm o vaxtdan.
 
Beləcə-aradan keçib neçə il,
bəxt mənim olsa da vaxt mənim deyil!
Yox, gülüm, çırağım işıqsız deyil-
tutub şüşəsini hisim o vaxtdan.
 
Vaxt olur coşuram, sığmıram yerə,
arxamca daş atır bir cürə hərə!
O qədər dağ aşdım, o qədər dərə-
Səpilib dünyaya izim o vaxtdan.
 
Dindir, Vahid Əziz, dərdimi bölüm,
dünya seyrangahım, göylər mənzilim,
barı siz dönməyin, ay obam-elim,
Vətən ocağında közəm o vaxtdan...

08.X.2013
 
SƏNİN "KƏRƏMİNNƏN" OLMAZ, ƏDALƏT...
 
Ustad sənətkar qazaxlı aşıq Ədalət Nəsibova
 
... neynək, keçmiş olsun özgə dinindən-
qan salar sevginin qırdığı qələt!
Əsliyə yazıqlar, Keşiş cəhənnəm,
sənin "Kərəmindən" olmaz, Ədalət!
 
Dağlar huşa gedib, Ay bədirlənib,
o qədər başlara havalar gəlib!
Sən olan məclisdə cəsarət edib
abırlı "Kərəmi" çalmaz, Ədalət!
 
Baxma ki, yerlərdən göyə zənn edər-
bayılıb  özünnən Göyəzən gedər,
yaşlar həm ürəknən, həm üznən gedər,
Fələk də biganə qalmaz, Ədalət.
 
Ustad, qüdrətinə o vaxtdan matam-
Huri mələkmiydi sinənə yatan!
Meydan sulayanda hər mizrab tutan-
kim səni yadına salmaz, Ədalət?!
 
Vurğun qalmadısa, hər gələn-gedər,
yandı Vahid Əziz Kərəmnən betər,
Fələkdir, məni də bəlkə itirər,
səni bu millətdən almaz, Ədalət.
"Yanıq Kərəmi"ndən olmaz, Ədalət...

16.XI.2013

 
OĞUL...
 
Qoymayın hər yetən barını dərsin,
hər nə cür olsa da-Vətəndi, oğul.
sevən ürəklərdə buğda göyərsin,
vələmir hər yerdə bitəndi, oğul.
 
Adı hər kişinin daşda oyulmur,
hər kəsin heykəli başda qoyulmur,
çoxdandı bülbülün səsi duyulmur -
o vaxt Qarabağda ötəndi, oğul.
 
Dünyaya vaxtında gələnmi xoşbəxt,
yoxsa, çıxarını bilənmi xoşbəxt?
Sən bilən, Vətəndə ölənmi xoşbəxt,
yoxsa, baş götürüb gedəndi, oğul?
 
Yenə qayğılarda açdım səhəri,
hər an bir sınaqmış mənnən ötəri!
Torpağa güc verən zəhmətin təri,
yoxsa ki, gərəksiz bədəndi, oğul?
 
Yadlar bilmədiyi sirrim qalmadı,
vaxt oldu başbilən dirim qalmadı!
Daha bölünməli yerim qalmadı -
günahkar hardakı "dədəndi", oğul?
 
Gördün, haralardan keçmədi yolum?
Nə cür qəhərləri içməli oldum!
Gözəl millətimin qurbanı olum -
məni Vahid Əziz edəndi, oğul...

03.03.2013
 
BU...
 
Özü çinar boylu, çiçək ətirli,
röyamı, gerçəkmi-hardan gəldi bu?
Gözəllər-gözəli, güllərin-gülü,
Sancsa, bilərəm ki, qızılgüldü bu!
 
Bəxtə neynəmişdim - bu cür abartdı?
Tufanlar çağlatdı, sular qabartdı,
nazlıydı, özünü bir az da dartdı-
heyran olduğumu hardan bildi bu?
 
Qəlbinə boylandım; "sarsimlidir",
adını demərəm - gül isimlidir,
dodağı hələ də təbəssümlüdür,
gözümnən yayınıb kimə güldü bu?
 
Payızda yaz ətri duydum havadan,
yanıma qonarmı uçsam yuvadan?
Baş alıb beqafıl getsəm dünyadan,
ağlayan çox olar: "Nədən öldü bu?".
 
Gözəldir, bəlkə də - imansız olar,
şimşək baxışları odlara salar,
çoxdandı quraqlıq keçir havalar,
məni alıb gedir -hansı seldi bu?
 
İçimi yeyərəm, can didim-didim,
dindirdi, deyəsən peşman elədim,
halımı soruşdu-iki bənd dedim.
Dedi: "aman Allah, necə dildi bu!".
 
İstisi yazlardan, yaylardan betər,
qış olsa, öpərəm - "əriyib gedər",
payız da soldurmaz məhəbbət qədər;
qəlbim gül açırsa, nə fəsildi bu...

16.XI.2013

DEYİLSƏ...
 
... yoxsulu bir kimsə yadına salmaz-
dərdin qulaqları şeşi deyilsə,
heç nə öz-özünə viranə qalmaz -
kim yıxar, fələyin işi deyilsə?
 
Tərəzi düz çəkər, daş olar əyən,
beiman olmasın qapını döyən,
döşünü döyərək: "Kişiyəm!" deyən
mənim nə günahım kişi deyilsə?!
 
Harınlar görmüşəm var-dövlət boğan,
Haramnan yaxşıdı çörəklə-soğan,
əyri əl-əl çəkməz oğurluğundan-
kəsilən barmağın beşi deyilsə.
 
Yazma,Vahid Əziz, dünya dirənib,
deyirlər Ayda da yerlər behlənib,
görən, qan içməyi hardan öyrənib,
insanın əcdadı vəhşi deyilsə...

16.XI.2013
 
GƏNCLİK XATİRƏMDƏ BAKI KƏNDLƏRİ...
 
Getdikcə azaldı qəmli baxışlar-
qatarlar daşımaz gəlin qızları,
Şimşək təyyarələr, iti maşınlar
çəkdi vağzallardan "Vağzalıları".
 
Dəmirli yolların altı ağacdı,
gah soyuq, gah qızmar olar vaqonlar,
gördüm neçəsini qoşuldu -qaçdı;
qaçırdan səs-küydü "Elektriçkalar".
 
Hayıf, ötən günlər düşməzmiş ələ,
özgə cür görünər dünya qatardan,
tramvay, "Elektriçka" dostum da belə-
elə bil kinoya baxarıq ordan.
 
O vaxtlar  nağıltək qalar yadımda,
mininnən birində maşın olardı,
ləngərli yam-yaşıl "Elektriçkalar"
yollara duvaqlı kölgə salardı.
 
A gənclik xatirəm, Bakı kəndləri,
hanı səsli-küylü ucuz qatarın,
bahalı maşınlar çıxannan bəri
qaçıb vağzallardan "Vağzalıların!".
 
Siz qızıl ömrümdən yadigar gümüş,
uzaq illərimin xatirələri,
dəniz də görkəmin yaman dəyişmiş-
hər yerdə hasarlar sıxar Xəzəri!
 
"Vağzalı", hər evə düşsün ayağın,
Hər yanda sevgiylə gələsən dilə,
içində bu çılpaq unutqanlığın
yaxşı ki, "Vağzalı" yaşayır hələ...

27.X. 2013

/525.az/

Yenililklər
13.06.24
“Divanü lüğat-it-türk”ün II və III cildləri nəşr olunub
13.06.24
“Ulduz” jurnalının may nömrəsi çap olunub
13.06.24
Azərbaycanda aparıcı teatrların siyahısı təsdiqlənib, işçilərin maaşları artırılıb
05.06.24
Özbəkistanlı şairlərin şeirləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilərək nəşr olunub
05.06.24

Qulu Ağsəs haqqında yeni kitab çap edilib

24.05.24
Kino şirkətlərinə yeni imkan: post-prodakşna dəstək
22.05.24
Kənan Hacı - Salman Mümtaz Leninə nə deyəcəkmiş?
22.05.24
2024-cü ilin Ədəbiyyat üzrə Beynəlxalq Buker Mükafatının qalibi məlum olub
21.05.24
Professor Edmund Herziq: Nizami Gəncəvinin əlyazmalarının vahid kataloqu üç dildə nəşr ediləcək
21.05.24
Azərbaycanda iki teatrın adı dəyişdirilir və işçilərinin maaşı artırılır
20.05.24
“Linqvistik nəzəriyyənin əsasları” kitabı nəşr olunub
20.05.24
Hüseyn Arifin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə “Arxada qalan illər” adlı kitab nəşr edilib
20.05.24
Fransada azərbaycanlı rəssamın fərdi sərgisi keçirilib
15.05.24
Ülvi Babasoyun “Ədəbiyyatda postmodernizm: oyun estetikası” kitabı təqdim olunub
09.05.24
Həcər Atakişiyeva - Məhəmməd Füzulinin poeziyasının dili və üslubi xüsusiyyətləri
06.05.24
Həmid Herisçi: Öz adıma ədəbiyyat müharibəmi bitirdim
06.05.24
Kino Agentliyi “Qızılalma” Festivalında mükafata layiq görüldü
06.05.24
Kino ictimaiyyəti narahatdır: 38 nömrəli qərar ləğv olunacaqmı?
04.05.24
Cahid Camal “Xalq Əmanəti” layihəsinin 24-cü nəşrində
03.05.24
Gülnar Səma - Ramil Mərzilinin “Qadağan olunmuş şeirlər”i
03.05.24
Asif Rüstəmlinin “Cümhuriyyət məfkürəsi” kitabı çap olunub
03.05.24
Azad Qaradərəli - Şəhid toyu
02.05.24
ARKA-nın Apellyasiya Komissiyası müraciətlərlə bağlı qərar verdi
02.05.24
“Əlyazma abidələri: ənənə və müasirlik” kitabı çapdan çıxıb
02.05.24
Məşhur yazıçı Pol Oster vəfat edib
02.05.24
Azərbaycanlı alimin beynəlxalq konqresdə məruzəsi dinlənilib
02.05.24
Türkiyənin bütün bölgələrində Azərbaycan Mədəniyyət Günləri keçiriləcək.

01.05.24
Orhan Aras - Bedirhan Ahmedov: Yorulmaz Bir Bilim Adamı...
01.05.24
Cavanşir Yusifli - Gənc şairlərə məktub - Sözün ayağı dəyməyən yerlər
01.05.24
Türkiyədə Məhəmməd Füzuliyə həsr olunan beynəlxalq konfrans keçiriləcək
01.05.24
Nar ağacı - Kənan Hacının yeni hekayəsi
30.04.24
Ömür gəlib keçər, qalan əməldir
29.04.24
Qulu Ağsəs - 55
29.04.24
 Yazıçı Eyvaz Zeynalovun “Nadir şah” romanı nəşr olunub
26.04.24
Mahir N. Qarayev - Mənə o dünyanı göstər, İlahi
25.04.24
Bakıda Çingiz Aytmatovun abidəsinin açılış mərasimi
25.04.24
Abbasqulu ağa Bakıxanovun “Riyazül-qüds” əsəri nəşr olunub
25.04.24
Mədəniyyət Nazirliyi “Nəşrlərin satın alınması müsabiqəsi”ni elan edir
24.04.24
Azərbaycanlı rejissorun ekran əsəri Kann Film Festivalının qısametrajlı filmlər müsabiqəsinə seçilib
24.04.24
IV Kitabqurdu Müəllimlərin Oxu Marafonu elan edilir
©2012 Avanqard.net Muəllif hüquqları qorunur. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.