Hocalı Katliamı şiir yarışması başvuruları başladı
22.12.16

Kars Valiliği, Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosluğu, Kars Belediyesi ve Kafkas Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümünün işbirliği ile düzenlenen Hocalı Katliamı konulu uluslararası katılımlı “Şiir Yazma Yarışması”nın başvuruları başladı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mitat Durmuş yarışmanın amacını şöyle açıkladı:
“İçinde yaşadığımız yüzyılda hepimizin görsel ve işitsel basın aracılığı ile tanık olduğu Hocalı Katliamı, 2017’de 25. yılını doldurmuş olacak. Türk toplumunun temel sorunlarından birisi olan yaşadığı tarihsel olayları kayıtlamaması ve bu kayıtlamalar aracılığı ile yaşananları edebi metinlere dönüştürerek evrensel bir öze taşıyamaması kendisini Hocalı Katliamı konusunda da göstermiştir. Tarihe doğduğu gün, bilgiyi yarına taşımak adına kitabeler diken bir milletin çocukları tarihteki başarılarını olduğu gibi karşılaştığı felaketleri de edebi metinlere dönüştürememiştir. Bu konunun çeşitli sebepleri olmakla birlikte temel sorunun çocuklarımıza ve kamuoyuna sağlıklı bir tarih aktarımında bulunamadığımız, edebi metin ve okuma zevkini yeterince oluşturamadığımız, kaygısı olmayan nesiller yetiştirdiğimiz gerçeğinde aranabilir. Fakat kimi zaman da eli kalem tutanların imkânsızlıklar sebebi ile yazdıklarını kamuoyu ile paylaşamaması bir duyarsızlık olarak yorumlanabilmiştir.
İşte bahsini ettiğimiz bu gerçekleri göz önünde bulundurularak yaşanan insanlık trajedilerine edebi metinler aracılığı ile dikkati çekmek, yazdıklarını kamuoyu ile paylaşamayanlara imkân sağlamak,  genç kalemlerin tarihi olaylar karşısındaki duyarlılıklarını artırmak amacı ile Hocalı Katliamı konulu uluslararası katılımlı bir şiir yazma yarışması yapmayı gerekli gördük.
Konu hakkında Kars Valiliği, Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosluğu, Kars Belediyesi ve Kafkas Üniversitesinin de desteklerini görmüş olmaktan büyük bir mutluluk duyduk. Konuya ilgi gösteren siz gazetecilere olduğu gibi adını andığımız kurum amirlerine de tüm insanlık ve milletim adına teşekkür etmeyi bir vefa borcu bilirim.”
Yarışmaya 16 yaş üstü herkes katılabilir. Katılımların yurtdışından şairlere de açık olması konunun evrensel platforma taşınabilmesine imkân tanımak içindir. Kars dışından dereceye girenlerin törene katılımının sağlanmasında yol ve konaklama giderleri Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosluğunca karşılanacak.
19 Şubat 2017 tarihine kadar devam edecek olan başvurular; Kafkas Üniversitesi FEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Merkezi Yerleşke, Kars/ TÜRKİYE adresine elden veya posta yoluyla yapılabileceği gibi internet üzerinden  [email protected]  adresinden de yapabilirler.
Hocalı Katliamını anmak ve genç kuşaklara tanıtmak amacıyla düzenlenen şiir yazma yarışması sonucunda şiir dosyası oluşturulup zaman içinde bu dosyanın kitaplaştırılmasını hedeflenmektedir.
Katılım Şartları Hakkında ayrıntılı bilgiye www.kafkas.edu.tr/tdeb internet adresinden ulaşılabileceği gibi +90 474 225 11 50 Dâhili 1824 /3175 telefon numaralarından ve görsel basından da ulaşılabilir.
Değerlendirme sonuçları 23 Şubat 2017’de açıklanacak olup Ödül Töreni ve Anma Etkinliği 27 Şubat 2017 Pazartesi Günü, Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Necdet Leloğlu Konferans Salonunda saat 15.00’de gerçekleştirilecektir.
Yarışmanın düzenlenmesinde izin ve katkıları dolayısıyla Kars Valiliği, Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosluğu, Kars Belediyesi ve Kafkas Üniversitesine bizler de gazetemiz adına şükranlarımızı sunarız.
ULUSLARARASI ŞİİR YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Konusu: Hocalı Katliamı.
Türü: Şiir Yazma Yarışması.
Amacı: Kars Valiliği, Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosluğu, Kars Belediyesi ve
Kafkas Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen uluslararası katılımlı
“Şiir Yazma Yarışması”nın konusu Hocalı Katliamı olup, bu yarışmanın temel amaçlarından birisi, kamuoyunun gözleri önünde yakın bir
zamanda gerçekleşen insanlık trajedisine dikkati çekmek, “iki devlet bir millet” söyleminin ortak tarih birlikteliklerinin yanı sıra ortak acılara da bağlı olduğunu vurgulamak ve dünyanın her neresinde bir insanlık trajedisi varsa bunların edebi metinlerde de karşılık bulabilmesine imkân tanımaktır.
Hocalı Katliamını anmak ve genç kuşaklara tanıtmak amacıyla düzenlenen şiir yazma yarışması
sonucunda şiir dosyası oluşturulup zaman içinde bu dosyanın kitaplaştırılmasını hedeflenmektedir.
Kapsam: Yarışma 16 (on altı) yaş üzeri herkese açıktır. Katılımcılar için herhangi bir şehir
veya bölge sınırlaması yoktur. Yurt içi ve yurt dışından katılımlar mümkündür. Kars dışından şiir
yazma yarışmasına katılıp dereceye girenlerin ödül törenine katılım giderleri Azerbaycan Cumhuriyeti
Kars Başkonsolosluğunca karşılanacaktır.
Yazışma Adresi ve Sekretaryası:
Arş. Gör. Dinçer ATAY / Arş. Gör. Aykut Yaşar KOTANCI
Kafkas Üniversitesi FEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Merkezi Yerleşke
Kars/ Türkiye
Tel: +90 474 225 11 50 Dâhili 1824 /3175
Katılım Şartları
1. Yarışmaya gönderilen metinlerin dili, Türkiye Türkçesi veya Azerbaycan Türkçesi olmalıdır.
2. Her yarışmacı, yarışmaya en çok üç ( 3 ) şiirle katılabilir. Biçim yönünden herhangi bir
sınırlama yoktur. Daha önce herhangi bir yarışmadan derece almış veya daha önce yayımlanmış
şiirlerle başvuru yapılamaz.
3. Gönderilen şiir metinlerinde rumuz kullanılacaktır. Rumuz, şiirin ilk sayfasında sol üst
köşeye yazılacak, yarışmaya katılan kişinin T.C Kimlik no, kimlik ve adres bilgileri, telefonu, e-posta
adresi, eser(ler)in adı yazılıp zarfın içerisine konulacak, zarfın üzerine sadece rumuz yazılacaktır.
Yarışmaya e-posta ile katılacak yarışmacılar [email protected] adresine iki sayfa halinde
şiirlerini gönderecekler, ilk sayfada şiir(ler) ve rumuz, ikinci sayfada kimlik bilgilerini de içeren
Katılım Dilekçesi /Taahhüdü bulunacaktır.
4. Şiirler bilgisayarla word formatında A4 kâğıda, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto ve
1,5 satır aralığı ile ya da okunaklı el yazısıyla A4 kâğıda yazılmış olmalıdır.
5. Yarışmaya katılan şiirler eser sahibine geri verilmeyecektir. Eserlerden uygun görülenler,
herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, istendiği takdirde yarışmayı düzenleyen kurul
tarafından bir kitapta toplanabilir, dergi, gazete veya web sayfasında yayımlayabilir.
6. Yarışmaya katılan eserler üzerinde seçici kurul tarafından dilbilgisine ilişkin düzenleme
yapılabilir.
7. Yarışmaya katılan eserler jüri üyelerinin takdir edeceği puanların aritmetik ortalaması ile
belirlenecektir.
8. Yarışmaya şiir gönderen şairler bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.
Yarışmada Değerlendirmeye Alınmayacak Şiirler
1. Temel insani ve ahlaki değerlerle örtüşmeyen şiirler,
2. Daha önce herhangi bir yarışmada derece almış ya da yayımlanmış şiirler,
3. Yazar olarak altında imzası bulunan kişiye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen
kopyalanıp yarışmaya gönderilen şiirler,
4. Çok sayıda yazım hatası içeren şiirler,
5.Başvuru tarihinden sonra teslim edilen şiirler,
6. T.C. Anayasası’na aykırılık teşkil eden şiirler seçici kurul tarafından değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
Eserlerin Teslim Tarihi ve Yeri
Eserler 19 Şubat 2017 tarihine kadar Kafkas Üniversitesi FEF Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü Merkezi Yerleşke Kars/ TÜRKİYE adresine elden, kargo veya posta yoluyla teslim
edilecektir. Bunun yanında bu yarışma için özel olarak kullanılacak [email protected] e-posta
adresine de şiirler gönderilebilecektir. Posta veya kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Seçici Kurul Üyeleri
Asıl Üyeler
Doç. Dr. Mitat DURMUŞ, Kafkas Üniversitesi FEF TDE Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. İlkin GULİYEV, Kafkas Üniversitesi FEF ÇTL Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Afina BARMANBAY, Kafkas Üniversitesi FEF ÇTL Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Adem POLAT, Kafkas Üniversitesi FEF TDE Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Adem BALKAYA, Kafkas Üniversitesi FEF TDE Bölümü Öğretim Üyesi
Yedek Üye
Doç. Dr. Ellade GERAYZADE, Kafkas Üniversitesi FEF ÇTL Bölümü Öğretim Üyesi
Şiirlerin Değerlendirme Ölçütleri
Değerlendirme Ölçütleri Puan Değeri
Şiirin Özgünlüğü 20 Puan
Şiirin imge ve çağrışım değeri 20 Puan
Şiirin ahenk değeri 20 Puan
Temanın bütünlüğü 10 Puan
Seçilen sözcüklerin uygunluğu 10 Puan
Türkçenin etkin kullanılabilmesi 10 Puan
Şiirin isminin içeriğiyle uyumu 5 Puan
Yazım kurallarının doğru kullanımı
5 Puan…
Toplam 100 PUAN
Son Başvuru Tarihi : 19 Şubat 2017
Değerlendirmenin İlan Tarihi : 23 Şubat 2017
Ödüller:
Birincilik Ödülleri: 1.500 TL + Plaket
İkincilik Ödülleri: 1.000 TL + Plaket
Üçüncülük Ödülleri: 750 TL + Plaket
Özendirme Ödülü: 500 TL + Plaket
Ödül Töreni Tarihi: Ödül töreni 27 Şubat 2017 Pazartesi Günü, Kafkas Üniversitesi Prof. Dr.
Necdet Leloğlu Konferans Salonunda 15.00’da gerçekleştirilecektir.

Yenililklər
30.05.20
Səxavət Sahil - Mənəvi qonorar
27.05.20
Kino strukturları Mədəniyyət Nazirliyindən ayrılsın - kino pullarının yeyilməsinin qarşısını almaq yolu...
27.05.20
Elçin İbrahimov - Bir dəfə danışdığımız dil heç zaman unudulmaz!
27.05.20
1918-1920-ci illərdə nəşr edilmiş “Azərbaycan” qəzeti latın qrafikalı əlifbaya transliterasiya olunur
27.05.20
Fəxri Müslüm - Mən ölsəm, içimdən öləcəm
26.05.20
Azərbaycanda Kino Şurası yaradıldı
14.05.20
Qafqaz Albaniyası abidəsi biganəliyin qurbanı olub
14.05.20
“Azərbaycan coğrafi adları ingilis dilində” kitabı nəşrə hazırlanır
14.05.20
Əlyazmaların elektron kitabxanasının yaradılması işi davam etdirilir
12.05.20
Rumıniyalı məşhur şairin kitabı Bakıda nəşr edildi
12.05.20
Dünya ədəbiyyatına dair fundamental əsər
12.05.20
Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının 9-cu cildi nəşr edilib
12.05.20
Türkiyədə hər biri 500 illik tarixə sahib iki ədəd "İncil" tapılıb
11.05.20
Mərahim Nəsib - Sinif yoldaşım intihar edəndə sevdiyim qız nişanlandı
11.05.20
Fəxri Müslüm - Söhrab Tahirin əziz xatirəsinə
07.05.20
“Ulduz” jurnalının Məhəmməd Hadiyə həsr edilə xüsusi buraxılışı çap edilib
07.05.20
Fərid Hüseynin miniatür şeirlər kitabı çap olunub
07.05.20
Azad Qaradərilidən yeni ktab: “Qadağan zonası”
07.05.20
Rəbiqədən yeni kitab:“Çətirlərin qiyamı”
13.04.20
SURDO TV internet kanalı fəaliyyətə başladı – VİDEO
10.04.20
Mucru.art fəaliyyətə başladı
27.03.20
Nərimanov irsinin öyrənilməsinə layiqli töhfə
25.03.20
Orxan Mərdan Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna ianə edib
23.03.20
Muzeyləri onlayn ziyarət etmək imkanı yaradıldı
23.03.20
Milli Kitabxana ölkəmizdə yaranan vəziyyətlə əlaqədar oxuculara onlayn xidmətlərini təklif edir
23.03.20
Antonio Tabukkinin "İzabel üçün. Mandala" romanına ön söz
23.03.20
Məhəmməd İqbal - İlahi eşq və milli düçüncə şairi
23.03.20
Türkiyəli rejissor Xocalı soyqırı haqqında film çəkəcək
21.03.20
Antonio Tabukkinin “İzabel üçün. Mandala” romanı çap edilib
16.03.20
Elmira Axundova - Məmməd Orucun "Oyun havası"
15.03.20
Anar: “Koronavirusa görə yaşlı üzvlərimizin işə gəlməsinə məhdudiyyət qoyulacaq”
15.03.20
Qalib Şəfahətin "Sandıq" romanı çap olunub
14.03.20
Cəlil Cavanşirdən yeni kitab - "Eşq və intihar"
13.03.20
“Tarix və Tale” romanına dünyanın “şəxsiyyət vəsiqəsi” demək olardı, amma…
12.03.20
“Wall Street”də Nigar Əliyeva tərəfindən açılmış “America IDream” şirkəti
12.03.20
İçərişəhərdə keçirilməsi nəzərdə tutulan Novruz tədbirləri ləğv edilib
12.03.20
Xalq yazıçısı səfir təyin edildi
11.03.20
Fevralda ən çox satılan Azərbaycan ədəbiyyatının siyahısı
11.03.20

İstanbulda qədim və nadir Azərbaycan xalçalarının sərgisi açılacaq

11.03.20
“Avroviziya-2020"-də Azərbaycan təmsilçisinin mahnı və klipi təqdim edilib
©2012 Avanqard.net Muəllif hüquqları qorunur. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.