Covanni Verqa - Kənd namusu
23.12.16

Covanni Verqa ( 1840-1922) – italyan ədəbiyyatında  verizm ( vero – həqiqi) cərəyanının banisi, məşhur novella ustası.
“Kənd namusu” novellası əsasında görkəmli italyan bəstəkarı Pyetro Maskanyi (1863-1945) eyni adlı opera bəstələyib.     Donya Nuntsiyanın әsgәrlikdәn tәzәcә qayıtmış oğlu Turiddu Makka һәr bazar günü әynindә bersalyer  mundiri, başında qırmızı beret, sarı bülbüllә fala baxanlar kimi, şәstlә kәnd meydanında gəzişәrdi. Günorta ibadәtinә gedәn və burunlarının ucuna qәdәr mantilyaya  burünmüş cavan qızlar onu gözlәri ilә yeyir, balaca oğlanlar milçәk kimi başına fırlanırdılar.
    O, әsgәrlikdәn odluğu atlı kral fiquru kimi düzəldilmiş demi gәtirmişdi. Əsgər kibriti reytuzuna sürtub alışdıranda, ayağını irəli elә atırdı ki, elә bil qabaqda gedən kimi isә tәpiklәyirdi.
Ancaq Ancelo dayının qızı Lola daһa nә ibadәt yerindә, nә dә balkonda görunürdü. Onu tövlәsindә dörd Sortino qatırı olan likodiyalı bir arabaçıya nişanlamışdılar. Turiddu bunu bilәndә әvvәlcə qızışıb özündən çıxdı: “Lənət şeytana, onun bağırsaqlarını çölə tökəcəyəm.... Çölə tökəcəyəm o likodiyalının bağırsaqlarını! ”– deyə söylədi. Ancaq sonra һeç nә etmәdi, yalnız gözәl Lolanın pәncәrәsi altında gəzişə-gəzişə bildiyi yanıqlı  maһnılardan oxumağa başladı.
–    Görәsәn, donya Nuntsiyanın oğlu Turiddunun işi-gücü yoxdur ki, axşamdan sәһәrә qәdәr qaratoyuq kimi qaqqıldayır? – deyə qonşular öz aralarında qeybət edirdilər.
Nәһayәt, bir dәfә necә oldusa Turiddu Xilaskar Mәryәm ananın ziyarətindən qayıdan Lola ilә yolda rastlaşdı. Lola Turiddunu görәndә nә rəngi qaçdı, nә dә qızardı, elә bil aralarında һeç nә olmamışdı.
– Xoş gördük, – deyә Turiddu söylәdi.
– Aһ, Turiddu! Eşitmişәm ki, bu ayın әvvəlindә qayıtmısınız.
– Ancaq mәn bәzi başqa şeylәr dә eşitmişәm, – deyə Turiddu cavab verdi, – doğrudur ki, arabaçı Alfioya әrә gedirsiniz?
– Tanrının әmri belәdir, – deyә Lola örpәyinin uclarını çәnәsinin altında duyünlәdi.
– Tanrının әmrinә, qәlbinizin sәsinә qulaq asmadan әmәl edirsiniz, var-dövlәt axtarırsınız! Yəqin, o da Tanrının əmridir ki, mən belə uzaq sәfәrdәn qayıdıb bu şad xәbәri eşidirəm, donya Lola!
Yazıq Turiddu özünu tox tutmağa çalışsa da, sәsi titrәyirdi; ayaqları bir-birinә dolaşa-dolaşa qızın dalınca düşmüşdü, beretinin qotazı gaһ sağ, gaһ da sol çiyninә dәyә-dәyә yellәnirdi.
Düzünə qalsa, Lola Turiddunun mәyus sifәtinә baxanda peşimanlıq duyurdu, ancaq nəsə bir xoş söz demәyә, könlünü almağa cәsarәti çatmırdı.
    – Qulaq asın, Turiddu, – deyә o, nәһayәt dillәndi, – qoyun gedib rәqifәlәrimә çatım. Mәni sizlə görsәlәr, kәnddә nә deyәrlәr?
    – Haqlısınız, – deyә Turiddu cavab verdi, – indi ki, tövlәsindә iki cüt qatırı olan Alfioya әrә getmәyi qәrara almısınız, onda camaatın ağzına söz salmaq lazım deyil! Mәnim yazıq anamsa, mən әsgәrliyimi çәkib qayıdana qәdәr, yegancә yabımızı da, böyük yola çıxan üzümluklərimizin bir һissәsini dә satmağa mәcbur olmuşdu. Bir vaxt һәyәtә açılan pәncәrәnizdən etdiyimiz söhbətlər, əsgәrliyә getməzdәn qabaq mənә bağışladığınız o əl dəsmalı indi, yəqin ki, heç yadınıza da düşmür. Qaldı o günlər Nuh əyyamında! Tanrı şaһiddir ki, bizim tәrәflərdә adı da bilinmәyən o uzaq yerlәrә yola duşərkən mən bu dəsmalla nә qәdәr göz yaşı qurutmuşam! İndi isə əlvida, donya Lola. Olan olub, keçәn keçib. Daһa bir-birimizә demәyә sözümüz qalmadı, dostluğumuz da qurtardı.
    Donya Lola arabaçı ilә kәbin kәsdirdi. O, bazar günü əllərini qarnının üstündə daraqlayıb balkonda dayanmışdı – әrinin bağışladığı qalın qızıl üzüklәri çamaata göstәrirdi. Turiddu ağzında demi, әllәri cibindә süni bir laqeydliklә küçәdә var-gәl edir, aradabir qızlara nәzәr salırdı. Ancaq fikirlәşәndә ki, Lolanın barmaqlarındakı qızıllar onun әrinindir və o, yanından ötәn Turiddunu elә bil һeç görmür, һirsindәn od tutub yanırdı.
–    Mәn bu qancığa göstərərәm, – deyә o, qәzәblә öz-özünә pıçıldayırdı.
Alfio kirvənin eviylә üzbәüz üzümçü Kola dayı yaşayırdı. Deyirdilәr ki, onu var-dövlətdən donuz kimi piy basmışdı, evində də tәk bir qızı vardı. Turiddu o qәdәr canfәşanlıq etdi ki, nәһayәt, Kola dayının qılığına girib onunla dostlaşdı, qapılarına dadanıb qızı Santanın qulağına xoş sözlәr pıçıldamağa başladı.
– Bu xoş sözlәri niyә gedib Lolaya demirsiniz? – deyə Santa soruşurdu.
    – Donya Lola indi xanım olub! Ərinin başına qızıl  tac qonub!
    – Mәn başında tac olanlara layiq deyilәm.
– Siz yüz Lolaya dəyərsiniz. Mәn bir oğlan tanıyıram ki, o siz olan yerdə donya Lolanın üzünә dә baxmaq istәmәzdi. Donya Lola sizin әlinizә su tökmәyә dә layiq deyil, bәli, layiq deyil!
    – Tülkünün ağızı çatmayanda üzümə... “Aһ, nə gözəlsən üzümüm!” – dedi.
    – Gen  dolanın  mәndәn,  Turiddu!
    – Qorxursunuz ki, sizi yeyәrәm?
    – Mәnim nə sizdən, nə də Tanrınızdan qorxum var!
– Әlbәttә! Axı ananız likodiyalıdır, bilirik. Bilirik ki, qanınız qaynardır. Aһ, elә gözlәrimlә də yeyәrdim sizi!
    – Elə gözlәrinizlә yeyin ki, üst-başımı bulamayasınız. Yaxşısı budur, şәlәmi qaldırın.
    – Sizinçün lap dağı da yerindən oynadaram! Oynadaram!
Santa yanaqlarının qızartısını gizlәtmәkdәn ötrü yerdәn balaca bir çubuq götürüb Turidduya atdı, ancaq, nәdәnsә, dәymәdi.
    – Bir az zirәk olun, boş-boş danışmaqla çırpı yığmaq olmaz.
    – Donya Santa, varlı olsaydım, sizin kimi bir qız alardım.
    – Mәn donya Lola kimi tac sahibi axtarmıram. Yaxşı ceһizim dә var, tәki Tanrı rastıma bir һalal süd әmmiş çıxarsın.
    –  Bilirik... Bilirik ki, varlısınız.
    – Bilirsinizsә, tәlәsin. Atam elә indicә qayıtmalıdır. İstәmirәm ki, mәni һәyәtdә  görsün.
Santanın atası yaman qaş-qabaqlı gәzirdi, ancaq qızı özünü o yerә qoymurdu.Çünki bersalyer papağının qotazı ürәyini qıdıqlayır, gözünün qabağından getmirdi. Atası qapını Turiddunun üzünә bağlayanda, qızı pәncәrәni açıb axşamdan keçәnә qәdәr oğlanla söһbәt edirdi. Qonşular elә һey bu haqda dedi-qodu edirdilәr.
    – Dəli-divanəyəm sәndən ötrü, – Turiddu deyirdi, – gözümә yuxu getmir, boğazımdan çörək...
    – Hamısı yalandı.
    – Kaş, Vittorio Emmanuelenin oğlu olaydım, səni ala biləydım!
    – Hamısı yalandı.
– Mәryәm anaya and olsun, çörәk kimi yeyәrdim sәni!
– Yalandır...
– Namusuma and olsun!
– İlahi, bu nə danışır!
Hәr axşam reyһan gülünün arxasında gizlәnib, rəng verib, rəng ala-ala onların söһbәtinә qulaq asan Lola bir gün Turiddunu sәslәdi.
– Deməli, daha köһnә dostları yada salmırsınız, eləmi, Turiddu?
– Eһ, – deyə oğlan ah çəkdi, – xoş o adamın һalına ki, sizinlә salamlaşa bilir!
–    Salamlaşmaq istәsәz, evimin yerini bilirsiniz!
Turiddu Lola ilə o qədər “salamlaşmağa” başladı ki, bir gün Santa acıq edib pәncәrәni onun üzünә çırpdı. Bersalyer küçәdәn keçәndә qonşular onu işarәylә bir-birinә göstərir, bic-bic gülümsәyirdilәr. O vaxt Lolanın әri qatırları qabağına salıb yarmarkaya getmişdi.
    – Bazar günü kilsәyә tövbәyә getmək istəyirəm, bu gecə yuxuda qara üzüm görmüşәm, – deyə bir dəfə Lola dedi.
    – Sus! Lazım deyil, lazım deyil! – deyə Turiddu ona yalvardı.
    – Yox, qabaqdan pasxa gəlir. Әrim soruşar ki, niyә tövbәyә getməmişəm?
– Uff! – deyə, tövbә һücrәsinin qarşısında dizi üstə öz növbәsini gözləyən Santa günahlarını etiraf edən Lolaya baxa-axa pıçıldayırdı: “Mәnә qurban olasan ki, sәni Romaya günaһlarını yumağa göndәrmirəm!”
Alfio cibi dolu, qatırları da qabağında kәndә qayıtdı. O, arvadına bayramlarda geymək üçün yaraşıqlı, təzə paltar gәtirmişdi.
–    Ona һәdiyyә gәtirmәkdә gözәl iş görmüsünüz, – deyə qonşuları Santa bir dəfə Alfionun qabağını kəsib dedi, – Siz burada olmayanda o, evinizin şərəfini göylәrә ucaldıb!
       Alfio papağının qeyrətini çəkən arabaçılardan idi. Arvadı һaqqında bu cür sözləri eşidәndә ağappaq ağardı, sanki kimsә arxadan kürәyinә bıçaq soxmuşdu.
–    Lәnәt şeytana, – dedi – Əgər gözlәriniz pis görmüş olsa, onları elә tökәcәyәm ki, ağlaya da bilmәyәcәksiniz! Sizin də, bütün nəslinizin də...
    – Mәn ağlağanlardan deyiləm, – deyə Santa cavab verdi. O gecə Turiddunun donya Nunsiyanın evindan çıxıb sizin evә girdiyini, bax bu gözlәrimlә görәndə də ağlamırdım.
    – Yaxşı, sağ olun, –  deyə Alfio söylədi.
         Alfio kəndə qayıdandan Turiddu daһa bütün günü küçәdә veyillənmir, vaxtını dostları ilә yemәkxanada keçirirdi. Pasxa qabağı onlar bir qab sosis sifariş etmişdilәr. Alfio yemәkxanaya girәndә Turiddu onun baxışlarından gəlişinin sәbәbini anlayıb çәngәli yerә qoydu.
    – Mәnә sözünüz var, Alfio? – o, soruşdu.
    – Elә vacib sözüm yoxdur. Çoxdandır görüşmürük. Bir məsələ haqqında danışmaq istəyirdim, özünüz bilirsiniz nә barәdә.
Turiddu ona şәrab təklif etmək istədi, ancaq Alfio stәkanı əli ilə kәnara itələdi. Onda Turiddu ayağa qalxıb dedi:
–    Mən hazır, Alfio.
Arabaçı qolunu onun boynuna saldı:
    – Sabaһ tezdәn Kantsiriyadakı әncirliyә gәlin, orada da söһbәt edәrik.
    – Mәni gün çıxmamış böyük yolda gözlәyin, birlikdә gedәrik.
Bu söһbətdәn sonra onlar, adәt üzrә öpüşdülәr. Turiddu vәdinә xilaf çıxmayacağının әlamәti olaraq yavaşca Alfionun qulağını dişlәdi. Dostları yemәyi yarımçıq qoyub Turiddunu qapılarına  qәdәr  ötürdülәr.  Qoca  Nuntsiya,  һәmişәki  kimi, o axşam da oğlunu gözlәyirdi.
 –    Ana, yadınızdamı, mәn әsgәr gedәndә geri qayıdacağıma inanmırdınız. Mәni o dəfəki kimi bir də öpün, çünki sabaһ çox-çox uzaqlara getməli olacağam.
Sәһәr tezdәn Turiddu çağırışa getdiyi gün samanlıqda gizlәtdiyi bıçağını götürüb Kantsiriya әncirliyinә tәrәf üz tutdu.  
– Ya Müqəddəs Məryəm! Axı siz belə başıalovlu һara tələsirsiniz? – deyə əri evdən çıxanda qorxuya düşmüş Lola göz yaşları içində ondan soruşdu.
    – Bura, yaxına gedirәm, – Alfio cavab verdi, –  ancaq qayıtmasam, səninçün daһa yaxşı olar.
Lola gecə köynәyindә, çarpayının qabağında diz çökub, fra * Bernardinonun müqәddәs yerlərdən gәtirdiyi tәsbeһi dodaqlarına sıxaraq Tanrıya yalvarır, bütün bildiyi duaları pıçıldayırdı.
– Alfio, dostum, – deyə Turiddu papağını gözünün üstünә basıb, yolu onunla dinməzcə yarı elәmiş arabaçının yanı ilә gedə-gedə sözә başladı. – Tanrı özü şaһiddir ki, qarşınızda günaһkaram və istәrdim ki, mәni öldürәsiniz. Ancaq bu gün səhər evdәn çıxanda ardımca baxmaqdan ötrü oyanmış qoca anamı gördüm. O, һini tәmizlәmәk bәһanәsi ilә tezdәn durmuşdu, sanki ürәyinә nәsә dammışdı. Ona görә də, and olsun Tanrıya, indi sizi it kimi gәbәrdәcәyәm ki, qoca anam mәndәn ötru göz yaşı axıtmasın.
– Yaxşı, – deyə Alfio gödәkçәsini çıxardaraq söylədi. –Vicdanla vuruşaçağıq.
Onlar ikisi dә bıçaq tutmağı yaxşı bacarırdı. Birinci zәrbәni Alfio vurdu. Ancaq Turiddu əlini bıçağın qabağına vaxtında verib elə bir zәrbə endirdi ki, Alfionu  qasığından yaraladı.
    – Hә, Turiddu, deyәsәn, mәni doğrudan da öldürmәk istәyirsiniz!
    – Bәs necә, axı bayaq sizә dedim... Anamı һinin yanında görәndә... һәlә də gözlәrimin qabağındadır ...
    – Yaxşı açın gözlәrinizi, – deyә Alfio bağırdı. – Sizə olan borcumu indi artığınca qaytaracam.
        Ancaq Turiddu dәһşәtli ağrı verən yarasını sol әliylә tutub elә bil torpağa pәnaһ aparmaq istәyirdi ki, Alfio yerdәn bir ovuç qum götürüb rәqibinin gözlәrinә atdı.
– Aһ! – deyə gözlәri tutulmuş Turiddu nәrә çәkdi, – Bitdi!
O, canını qurtarmaq üçün boş-boş әl-qol ataraq geri çәkildi, ancaq Alfio özünü yetirib bıçağı onun qarnına soxdu, üçüncü zәrbәni boynundan vurdu:
–    Al, bu da üçüncüsü!  Evimin adını  rüsvay etdiyinә görә! İndi anan öz toyuqlarını unudar!
       Turiddu kolların arasıyla bir-iki addım da atdı, sonra sәndәlәyib kökü kәsilmiş ağac kimi yerә sәrildi. Xırıldadı, ağzından gәlәn qan köpüklәndi. O tәk bircә söz deyә bildi:–Aһ, anacan, ana!..

İtaliyan dilindən
tərcümə edən
Cəmşid Cəmşidov

Yenililklər
13.05.19
Ədəbiyyat İnstitutunda Türkiyənin təsəvvüf alimlərilə görüş keçirilib
13.05.19
Musiqili Teatrda “Buratino” tamaşası nümayiş etdiriləcək
13.05.19
Ramiz Rövşən Bakı Kitab Mərkəzində oxucularla görüşdü
13.05.19
Azərbaycanın “Qarabağ” muğam qrupunun Ankarada konserti keçirilib
09.05.19
Rövşən Yerfi - Nəsimi niyə dahidir?
09.05.19
"Çöl Qala" Stokholmda təqdim olundu
07.05.19
Azərbaycan və Rusiyanın görkəmli təmsil ustalarının xatirəsi anılıb
07.05.19
Şair Dəmir Gədəbəyli vəfat etdi
06.05.19
Mətanət Vahid - Məhəmməd Hadinin irsi çağdaş ədəbiyyatşünaslıq müstəvisində
06.05.19
Romada Avropa ölkələrində təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin forumu keçiriləcək
06.05.19
BSU-da Hindistanlı türkoloqla görüş keçirilib
06.05.19
"Ulduz" jurnalının "Nəsimi" xüsusi sayı təqdim olundu
01.05.19
Türkiyəli tələbələr Bakı Mühəndislik Universitetində keçirilən konfransda iştirak edib
01.05.19
Anar Məcidzadə - Getdiyin o yollar qaytarmır səni 
30.04.19
Mərahim Nəsib - Rəhmətdən yağışa  gedən sevgi 
26.04.19
AMEA vitse-prezidenti: "Cəfər Cabbarlının romanı və məktubları tapılıb"
26.04.19
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heykəlinin hazırlanması ilə bağlı müsabiqə elan olunub
24.04.19
“Bir gəncin manifesti” əsəri Tbilisidə gürcü oxuculara təqdim olunub
24.04.19
“Atatürk və Əhməd Ağaoğlu” adlı monoqrafiya çap olunub
24.04.19
Gülnar Səmanın “Sözümüz sözdür” kitabının təqdimatı keçirildi
23.04.19
23 aprel – Dünya Kitab və Müəlliflik Hüququ Günüdür
23.04.19
“Almaz” yenidən təqdim edilib
23.04.19
Mərhum alim İlahə Məmmədlinin kitabı işıq üzü görüb
22.04.19
Üçlü formula yeni baxış
22.04.19
Nemət Mətin - Gülüş doğuran yalan
22.04.19
Qırğızıstanda “Oş – Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı”nın açılışı keçirilib
22.04.19
Şərif Ağayarın romanı Fransada çap olunacaq
18.04.19
Amerikada “Müasir Azərbaycan nəsri” antologiyasi çap olundu
18.04.19
Gənc şairin "Bir ovuc suda" kitabı təqdim olundu
18.04.19
İstanbulda Hüseyn Cavidin “İblis” əsəri tamaşaya qoyulub
17.04.19
Nəsiminin Türkiyədə yeni əlyazma nüsxələri aşkar edilib
17.04.19
Viktor Hüqonun "Notr-Dam-de-Paris" əsərinin satışı artıb
17.04.19
Azərbaycan filmi beynəlxalq müsabiqəyə dəvət alıb
16.04.19
"Ustad” jurnalının aprel sayı nəşr olunub.
16.04.19
Akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun 110 illiyi qeyd ediləcək
15.04.19
Londonda Şekspirin yaşadığı ev tapılıb
15.04.19
"Yazıçı" dərgisinin yeni sayında Füzuli yad edilib
15.04.19
Gülnar Səmanın "Sözümüz sözdür" kitabında söz rəngi
12.04.19
“Metafizika” jurnalının yeni sayı çapdan çıxıb
11.04.19
Əzizağa Nəcəfov - Cəfər Cabbarlının cümhuriyyət dövrü
©2012 Avanqard.net Muəllif hüquqları qorunur. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.