Kiyan Xiyav - Demək olmaz
24.09.14

Pies
 

 
Karakterlər:
1-qəzetəçi
2-meyvə satan
3-professor
4-uşaq
5-dastayuski
 
SƏHNƏ: Günortanın isti- yorqun çağı. Bir qəzetə- jurnal bürtkəsi. Qəzetəçi. Iki yeşik üstündə moz meyvəsi. Meyvə satan. Qəzetəçi bürtkənin qabağında bir səndəli üstündə oturub, əlində bir qəzetə açıb varaqlayır. Meyvə satan bir meyvə yeşiyi üstündə oturub, yanmamış bir siqareti əlində oynadır. – səssizlik!
 
Meyvə satan: genə cəmaət çəkildi.
Qəzetəçi: hə.
Meyvə satan: millət elə bil fəqət axşam üstilər ruznamə oxillar.
Qəzetəçi: yox, səhər çağı da baş vıran olır.
Meyvə satan: saat 9 döörəsi?
Qəzetəçi: 10- 11 döörəsi.
Meyvə satan: mənim səhər çağı (bir az dayanır) elə al- verim olmır.
Qəzetəçi: doğırdan?
Meyvə satan: görmisən?
Qəzetəçi: hə.
Meyvə satan: işim olıb çay içib siqar çəhməy.
Qəzetəçi: yox, mənim al- verim elə səhər çağlarila axşam çağlarıdı.
Meyvə satan: hə. Bilirəm. (bir az dayanır) bəzən dörd saat olır bi kilo da mivə sata bilmirəm. (bir az dayanır) bax, indi axirincisin bi saat olar satmışam.
Qəzetəçi: nəyi?
Meyvə satan: (mənalı baxır) mozımı.
Qəzetəçi: ruznamə də satılmır. Yalannan bütkənin başına yığışıllar. (bir az dayanır) kopi dəsqahı olmasa, çörəydən düşərü.
Meyvə satan: oxiyan yoxdı daaay. (bir az dayanır) heç millətdə pıl da yoxdı diyəsən.
Qəzetəçi: "cam- i cəm" nən "ittilaat" yaxçı gedir. (bir az dayanır) ittilaatçıların lap çörəyi yağ içindədi.
Meyvə satan: hə, bəllidi. Amma oların da çoxı oxiyan dəyil elə bil. (bir az dayanır) alıllar şüşə zad silməyə. (bir az dayanır) ya da tərə zad bühməyə.
Qəzetəçi: (gülür) şer deyisən?
Meyvə satan: (mənalı baxır) yoooox, şer məni deyr.
Qəzetəçi: (gülür) biri dünən üçin aldı. Dedim bebeləni neynisən?
Meyvə satan: hə, nə dedi?
Qəzetəçi: (gülür) dedi tıltiya doğriyaciyam.
Meyvə satan: (mənalı gülür) ittilaatı?
Qəzetəçi: (gülür) yoooox, çörəyi.
Meyvə satan: qalanı da olır?
Qəzetəçi: ittilaat?
Meyvə satan: hə. (yanmamış siqareti damağına qoyur)...
Qəzetəçi: (bir az dayanır) güllə kimi.
Meyvə satan: (siqareti dodağından götürür) nəmənə?
Qəzetəçi: ittilaat. (bir az dayanır) qalmır. Bi təki də qalmır. Güllə kimi gedir.
Meyvə satan: (mənalı baxır) onda elə sənün də çörəyün yağdadı kı.
Qəzetəçi: hə, yaman yağdadı. (bir az dayanır) birində 10 tümən qalır ya da 20 tümən.
Meyvə satan: (mənalı gülür) min tümən?
Qəzetəçi: (gülür) təh tümən.
Meyvə satan: (mənalı gülür) hə, helə?
Qəzetəçi: hə, helə.
Meyvə satan: onda gərəy mən də hər gün birin alım.
Qəzetəçi: nəmənə?
Meyvə satan: ruznamə.
Qəzetəçi: mən bırdan gedəciyəm. (bir az dayanır) mənnən soora alarsan.
Meyvə satan: gedəcəysən?
Qəzetəçi: hə.
Meyvə satan: haçan?
Qəzetəçi: (gülür) gedəndə diyərəm. (bir az dayanır) hələ sən niyə almısan?
Meyvə satan: nə?
Qəzetəçi: ruznamə.
Meyvə satan: (yanmamış siqareti damağına qoyub, bir az dayanır. Siqareti götürür) hə.
Qəzetəçi: yanı nə, hə? Niyə almısan?
Meyvə satan: vaxtında çox aldım. Çox oxıdım. (bir az dayanır) çıbığın da yedim. (bir az dayanır. Yavaşcadan) hələ də altın çəkirəm.
Qəzetəçi: nə çəkisən?
Meyvə satan: (başını tovlayır. Siqaretli əlini qovzayıb gülümsəyir) viniston.
Qəzetəçi: hə.
Meyvə satan: (oturduğu yeşiyin altından flaksı götürür) çay içisən?
Qəzetəçi: yox.
Meyvə satan: niyə.
Qəzetəçi: helə.
 
(Qəzetəçi əlindəki qəzeti lülələyib durur qəzet- jurnalların tozunu çırpır. Meyvə satan çayı töküb qabağına qoyur. Altmış neçə yaşlı arıq bir kişi səhnəyə girir. Köynəyinin yarısı şalvarın içində, yarısı da üstündən aslanıb. Ayağının biri axsayır. Bir yumuşaq şallağa bənzəyən ipi yarısına kimi sağ əlinə dolayıb. Başmağını sürütləyərək səhnəni dörd çevrə yeriyir. Qəzetəçiylə meyvə satan ona baxırlar)

Qəzetəçi: (gülür) profsor, ruznamə almısan?
Professor: alaciyam. (əlindəki ipi axsayan qıçına çırpır) balama hər nə alaciyam.
Qəzetəçi: (gülür) nə alacağsan?
Professor: balama nə desə alaciyam. Püfəy, tüfəy, ismartiz.
Qəzetəçi: (gülür. Bir az dayanır. Yavaşca meyvə satana baxaraq, öz- özünə) axir ki bilmədü bının fəlsəfəsi nədi.
Professor: (gəlib meyvə satanın qabağında dayanır) vardı ya yoxdı?
Meyvə satan: qalıb sənə, profsor.
Professor: mən deyrəm var.
Meyvə satan: bilirəm.
Qəzetəçi: nəmənə var?
Meyvə satan: sən qarışma.
Professor: (səhnədən çıxa- çıxa qahqahayla gülür) hələ mənə deyr "yoxdı" yoxdı.
Qəzetəçi: (səndəlisində oturaraq) "yoxdı" yoxdı yan nəmənə?
Meyvə satan: (düşüncəyə dalaraq) beheştdə "yoxdı" yoxdı. (bir az dayanır) beheştdə hər nə desön var.
Qəzetəçi: yanı nə?
Meyvə satan: bını bi molla deyrmiş porofsora. (bir az dayanır) deyrmiş beheştdə "yoxdı" yoxdı. Orda hər nə desön var.
Qəzetəçi: hə.
Meyvə satan: ona görə də mütləqdi.
Qəzetəçi: nəmənə mütləqdi?
Meyvə satan: heş nə.
Qəzetəçi: heş nə yan nə?
Meyvə satan: yanı molla deyrmiş porofsora. (bir az dayanır) deyrmiş beheşt mütləqdi.
Qəzetəçi: porofsor nə deyib ona?
Meyvə satan: (siqareti ağzına qoyub götürür) deyib deməli "yoxdı" yoxdısa, onda o da mütləq dəyil. (bir az dayanır) deyib yaxçı, orda hər nə desön varsa, onda niyə "yoxdı" yoxdı.
Qəzetəçi: yanı nə?
Meyvə satan: heş nə.
Qəzetəçi: heş nə yan nə?
Meyvə satan: heş nə, fikrü qarışdırma. (bir az dayanır) çoxdan idı porofsordan xəbər yox idı.
Qəzetəçi: hə.
Meyvə satan: (bir az dayanır) diyəsən ona nəsə olıb.
Qəzetəçi: olar.
Meyvə satan: bi həftə olardı.
Qəzetəçi: olar. (bir az dayanır. Gülür) onnan nə desön baş verər.
Meyvə satan: (mənalı gülür) üş gün bınnan qabağ getmişdim yanına. (bir az dayanır) qorxırdım özimi qoolasın.
Qəzetəçi: hə, o da gəlir.
Meyvə satan: nə?
Qəzetəçi: hə. Almır kı. (bir az dayanır) baxır.
Meyvə satan: onda day sənə çörəy çıxmaz.
Qəzetəçi: hə. (bir az dayanır) bir təhər dolanırıq daaay.
Meyvə satan: (bir az dayanır) evdə dəyldi.
Qəzetəçi: kim?
Meyvə satan: porofsor.
Qəzetəçi: hardeydı?
Meyvə satan: dedilər bırdan gedib. (bir az dayanır) dedilər aparıblar.
Qəzetəçi: hara?
Meyvə satan: ayrı şəhrə.
Qəzetəçi: (gülür) olardan nə desön baş verər.
Meyvə satan: nə bilim. (bir az dayanır) yazığ.
Qəzetəçi: hərdən birin götirib beşiiyn pılın verir.
Meyvə satan: nəyin?
Qəzetəçi: ruznamənin.
Meyvə satan: hə.
Qəzetəçi: (bir az dayanır) onda görə bilmədün?
Meyvə satan: yox.
Qəzetəçi: (gülür) "yoxdı" yoxdı. Beheştdə hər nə desön var.
Meyvə satan: (mənalı gülür) onda "yox" ın özi yoxdısa, deməli hər nə də yoxdı.
Qəzetəçi: demədilər hankı şəhrə aparıblar?
Meyvə satan: yox, bilmədim.
Qəzetəçi: deyrəm axı çoxdan idı görsənmirdi.
Meyvə satan: hə.
Qəzetəçi: yazığ nəxoşdı deyrlər.
Meyvə satan: hə.
Qəzetəçi: deyrlər ki silli var elə bil.
Meyvə satan: hə.
Qəzetəçi: (gülür) balama hər nə alaciyam.
Meyvə satan: (mənalı gülür) püfəy, tüfəy, ismartiz.
Qəzetəçi: (bir az dayanır. tamsınır) ismartiz göylim istədi.
Meyvə satan: çay içisən?
Qəzetəçi: yox.
 
(Qəzeti lülələyib, boynundan köynəyinin içinə salıb kürəyini qaşıyır. Səhnədən çərəkə təsbehinin şaqqa- şuq səsi gəlir. Saçı- saqqalı uzun, arıq, gözəl görünüşlü, bir gənc oğlan səhnəyə girir. Dar şalvarlı, əynində sədəf düyməli kot. Əlində yekə çərəkə təsbehini fırıldadaraq şaqqıldadır)

Qəzetəçi: (ayağa durur) bəh- bəh, bu da dastayuski. Yar gəlir naz gəlir.
Dastayuski: (gəlib bürtkənin qabağında dayanır. Gülür) özimizdən bi şey var?
Qəzetəçi: "nəvid" nən "şəms" day gəlmir.
Dastayuski: "varlıq" necə?
Qəzetəçi: onın da təzəsi gəlmeyib.
Dastayuski: "həmşəhri" nin vijənaməsi necə? O da yoxdı?
Qəzetəçi: yox. (sağ əliylə dastayuskini aşağıdan yuxarıya süzür) həmşəhrimizin özi gəlib, görər daaay.
Dstayuski: (səhnədə yola düşərək gülür) görməsə də gördirərü.
Qəzetəçi: (dastayuskinin arxasıyca, əllərini dalına verib, bir az da kürəyini əyib yeriyir) gecədən nə xəbər?
Dastayuski: nə?
Qəzetəçi: toydan?
Dastayuski: (qollarının hamısını açıb yerində bir dönə fırıldayır) day qumar oynamiyaciyam.
Qəzetəçi: niyə?
Dastayuski: (qollarını açır) görmisən?
Qəzetəçi: nəyi?
Dastayuski: büyn əl- üzimi yumışam. (bir az dayanır. Gülür) evdən çıxanda ayniya da baxmışam.
Qəzetəçi: day nə?
Dastayuski: kot- şalvarımı da geymişəm. (bir az dayanır. əyilib aşağı baxır) başmağı da kı görisən daaay.
Qəzetəçi: (gülür) evdən çıxanda da qapını bağleyıbsan ya yox?
Dastayuski: (meyvə satanın qabağına yetişib) hələ evin duvarındakı saata da baxmışam.
Meyvə satan: (mənalı gülür) saat neçeydi?
Dastayuski: (gülür) dünənki vaxt. (gülür)
Meyvə satan: (mənalı gülür) amma hələ vaxtına qalır.
Qəzetəçi: nəyin?
Dastayuski: qəfənin. (bir az dayanır. Qəzetəçiyə sarı dönür) taxta darağ yadunda?
Qəzetəçi: yadımda.
Dastayuski: büyn onnan başımı daramışam, baaax. (bir az dayanır. Meyvə satana sarı dönür) sən bilərsən, dədəmə oxşamamışam?
Meyvə satan: (mənalı gülür) hə, özisən. (bir az dayanır) rəhmətdii.
Dastayuski: day qumar oynamiyaciyam.
Meyvə satan: yalan deysən.
Dastayuski: görəcəysən, oynamiyaciyam.
Meyvə satan: siqar necə?
Dastayuski: (gülür) yoooox, onı çəkəciyəm.
Meyvə satan: verim?
Dastayuski: hə, iki pakat.
Meyvə satan: (meyvə yeşiyi altından iki pakat marlbro çıxarıb verir. Mənalı gülür) rus olasan amrika siqarı çəkəsən.
Dastayuski: (gülür. Siqaretləri alaraq özünü şişirdib ayaq- baş göstərir. Gülür) hələ ingilis tipini demisən.
Meyvə satan: (mənalı gülür)...
Dastayuski: (bir az dayanır. Qəzetəçiyə sarı dönür) kampiyoter yadunda?
Qəzetəçi: yadımda.
Dastayuski: gecə onı da utızdım.
Qəzetəçi: yooox.
Dastayuski: hə. (bürtkəyə sarı gedir. Qəzetə- jurnalların su titrlərinə bir az baxır. əlindəki çərəkəni fırıldadıb şaqqıldadaraq səhnədən çıxa- çıxa) day getdim.
Meyvə satan: qəfiyə?
Dastayuski: qəfiyə.
Qəzetəçi: bə qumar nə?
Dastayuski: day qumar oynamiyaciyam.
 
(Dastayuski çıxan kimi professor girir səhnəyə. 10- 12 yaşlı bir uşağın əlindən yapışıb. Meyvə satanın qabağında gəlib dururlar)

Professor: bına bi moz ver.
Meyvə satan: baş üstə. (mozu verir. Bir az dayanır) bı kimdi porofsor?
Professor: (uşağa baxır) sən kimsən?
Uşaq: (baxır) ...
Professor: de daaay kimsən.
Uşaq: uşaqlığ (bir az dayanır. Baxır) sənün uşağlığun.
Professor: yaxçı, yanı nəmənə?
Uşaq: (gedib səhnənin ortasında böyrü üstə uzanır. Qıçlarını qucağına yığıb yatır) ...
Qəzetəçi: neynir bu?
Meyvə satan: sən qarışma.
Professor: (uşağa sarı gedib uşağın üstünə əyilir. Nazlayaraq) du bala. Du gedəy işə. Day yekəlibsən. (bir az dayanır) du balamsan. Qadoo alım.
Uşaq: (yerində bir az oyan- buyan olur) ...
Professor: yekəlibsən axı bala. (bir az dayanır) gecə demişdim axı. Balama hər nə alaciyam. Du gedəy.
Uşaq: (yerində qıvrılaraq yuxulu- yuxulu) hııı. Hıııı.
Professor: (ağlamsınma halında) du gedəy, başua dönim. Du, nə desön alaciyam. İşimiz tökilib qalıb.
Uşaq: (yuxulu- yuxulu) getmirəm mən. Yatıram mən. Gəlmirəm. Getmirəm.
Professor: (ağlamaqla) gecə danışmışduğ axı. Du, qadon dəysin canıma. Balama hər nə alaciyam. Püfəy...
Meyvə satan: tüfəy...
Qəzetəçi: ismartiz.
Uşaq: istəmirəm. Yatıram. Gəlmirəm. Getmirəm.
Professor: (sağ əlindəki iplə uşağın qıçlarına vuraraq acıqla) cəhənnəmə yatısan, gora yatısan. Yat nə qədər yatacağsan. Küçiyin biri küçiy. (bir az dayanır) deysən birin də gətirim lay- layu da çalsın.
Meyvə satan: (öz- özünə yavaşca) lay- lay bala lay- lay. Yat qal dala lay- lay.
Uşaq: (durub qaça- qaça səhnədən çıxaraq) heş yatmıram. Gedirəm. Yox, getmirəm. Gedirəm.
Professor: (səhnədən çıxa- çıxa qahqahayla gülür) balama hər zad alaciyam. Püfəy...
Meyvə satan: (oturduğu yerdə yumuruğunu düyünləyir) tüfəy...
Qəzetəçi: (tamsınır) ismartiz.
Meyvə satan: (bir az dayanır) day bı axir dəfə olar onı görürü.
Qəzetəçi: olar.
Meyvə satan: o day ölər.
Qəzetəçi: onnan nə desön baş verər. (bir az dayanır) ölər də.
Meyvə satan: (mənalı baxır) hə.
Qəzetəçi: o ölsə porofsorumuz olmaz.
Meyvə satan: elə bil heç əvvəlinnən yox imış.
Qəzetəçi: "yoxdı" yoxdı.
Meyvə satan: (düşncəyə dalaraq) "yox" yox olsa da "yox"dı, var olsa da "yox"dı.
Qəzetəçi: yazığ.
Meyvə satan: hə. (bir az dayanır) amma qabağ belə dəyldi.
Qəzetəçi: hə, deyrlər.
Meyvə satan: mən görmişdim.
Qəzetəçi: day görməzsən.
Meyvə satan: deməy olmaz.
Qəzetəçi: hə, olmaz.
Meyvə satan: helələrin nə əvvəlidi, nə axiri.
Qəzetəçi: hə.
Meyvə satan: amma hələ bi müddət getdi. (bir az dayanır) gələnə oxşamır.
Qəzetəçi: deməy olmaz.
Meyvə satan: hə, deməy olmaz.
 
(İkisi də əl- ələ verib səhnənin ucuna gəlirlər)

Birlikdə: zaman çox şeyi həll elər. Deməy olmaz.
 
SON

1389/ 3/ 26- 27 (2010)

Yenililklər
31.01.23
“Eurovision 2023” beynəlxalq mahnı müsabiqəsinin loqo və şüarı təqdim olunub
31.01.23
Günay Əfəndiyeva türk dövlətlərinin gənc şair və yazarları ilə görüşüb
31.01.23
Kinoteatrlarda “Qarabağ hekayələri: Dünən, bu gün, sabah” kinoalmanaxının nümayişinə başlanacaq
30.01.23
Bakı Atatürk Mərkəzində “Türkologiyanın aktual problemləri” mövzusunda elmi-praktik seminar keçirilib
30.01.23
Günay Əfəndiyeva “2023-cü il Avropanın Mədəniyyət Paytaxtı” Veszpremdə keçirilən rəsmi açılış mərasimində iştirak edib
30.01.23
“Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı kitabxanası” seriyasından yeni kitab nəşr edilib
27.01.23
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun Bəyanatı
27.01.23
Vaqif Bayatlı Odər: "Qarabağdan ancaq Azərbaycanın Türk və Şərəf Damarını keçirməklə nəyəsə nail olmaq olar"
27.01.23
Günay Əfəndiyeva TDT-nin Macarıstandakı Nümayəndəliyini ziyarət edib
26.01.23
“Filologiya və sənətşünaslıq” jurnalının növbəti sayı çap olunub
24.01.23
“Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması haqqında” qanun layihəsi hazırlanacaq
24.01.23
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu Türkiyə Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibətilə İstanbulda sərgi təşkil edib
24.01.23
Antonis van Deykin əsəri 3 milyon dollara hərraca çıxarılıb
23.01.23
"İnanıram" tamaşasının premyerası olub
23.01.23
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu ilə Türk Tarix Qurumu bir araya gəlib
23.01.23
Qara Qarayevin əsərləri Filarmoniyada səslənəcək
20.01.23
Günay Əfəndiyeva Ankarada Türkiyə Ali Təhsil Şurasının (YÖK) rəhbəri Erol Özvar ilə görüşüb
18.01.23
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu qarşılıqlı əməkdaşlığı daha da gücləndirir
16.01.23
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun Şuşa ilə bağlı layihələri davam edir
11.01.23
Vaqif Osmanov - Kimdir günahkar, insanlarmı, yoxsa zaman?
06.01.23
“Poetika.izm” jurnalının növbəti sayı çap olunub
05.01.23
“Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı” jurnalının növbəti sayı çap olunub
30.12.22
Əhməd Cavad 130: “Mən bir Turan yolçusuyam”
29.12.22
“Ömər Faiq Nemanzadə” fotoalbomu nəşr olunub
29.12.22
İki beynəlxalq Türk təşkilatı bir arada
26.12.22
Azərbaycanın dünya ədəbiyyatındakı boş qalmış yeri - Kənan Hacı yazır
26.12.22
Almaxanım Əhmədli və sənət dostları İsveçdə konsert verib
26.12.22
Günay Əfəndiyeva Astanada keçirilən Mərkəzi Asiya Media Forumunda çıxış edib
24.12.22
Ədəbiyyat İnstitutunda Kamran Məmmədovun 100 illik yubileyi qeyd olunub
23.12.22
Bu il hərraclarda satılan ən bahalı rəsm əsərlərinin adı açıqlanıb
23.12.22
Günay Əfəndiyeva Qazaxıstan İnformasiya və sosial inkişaf naziri ilə görüşüb
22.12.22
Əziz Dövlətabadinin “Süxənvərani-Azərbaycan” kitabı çapdan çıxıb
22.12.22
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Qazaxıstanın mədəniyyət və idman naziri ilə görüşüb
22.12.22
“Atabəylər: Şəmsəddin Eldəniz” layihəsinin musiqi tərtibatı üzrə müsabiqə elan edilib
21.12.22
“II Sumqayıt Kitab Sərgisi”nin proqramı açıqlandı
21.12.22
Günay Əfəndiyeva Qırğız Dövlət Dil və Dil Siyasəti üzrə Milli Komissiyanın sədri ilə görüşüb
20.12.22
“Mifoloji lüğət” kitabı işıq üzü görüb
20.12.22
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunda “Türk dövlətləri: Şərq və Qərb arasında körpü” adlı dəyirmi masa keçirilib
19.12.22
Aleks de Val - Aclıq və feminizm
19.12.22
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun birgə əməkdaşlığı ilə beynəlxalq elmi konfrans keçirilib
©2012 Avanqard.net Muəllif hüquqları qorunur. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.